Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Chemie
Pryskyřice, barvy, rozpouštědla

UMACOL A 125

 
Rozpouštědlové celulózové lepidlo
Norma jakosti: TDV 166.3/00
 

Charakteristika:
UMACOL A 125 je roztokem derivátu celulózy ve směsi těkavých rozpouštědel. Je to viskózní, čirá až mírně zakalená tekutina bez mechanických nečistot.

Použití:
UMACOL A 125 se používá k lepení zejména skelných vláken. Dále jej lze použít při lepení porézních materiálů jako je dřevo, papír, kůže, textil apod. UMACOL A 125 se používá přímo v dodaném stavu.

Vlastnosti podle TDV 166.3/00

Viskozita (Brookfield, 23o C) max. 5500 mPa.s ČSN ISO 2555
Sušina 13 až 16 % TDV 166.3/00
Pevnost lepeného spoje ve smyku min. 1,3 Mpa ČSN 66 8508

Informace o zpracování
Ke ztuhnutí lepidla ve spoji dochází v důsledku vytěkání organického rozpouštědla. Spoj je čirý, bezbarvý či bělavý a pružný. UMACOL A 125 se nanáší na obě strany spoje nejméně dvakrát, což je žádoucí zejména u porézních hmot. Lepené spoje musí být až do zatuhnutí lepidla ve spáře, tj. Asi po dobu 4 hod ponechány pod mírným tlakem a zajištěny proti posunutí.

Požární informace
UMACOL A 125 je hořlavinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí –20°C. Na pracovištích, kde se s ním manipuluje je nezbytné dodržovat příslušné bezpečnostně-technické a protipožární předpisy. Pro pracoviště platí zejména dodržování požárního řádu, zákaz kouření včetně zákazu donášení předmětů, jimiž je možno založit oheň. Platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

Balení:
UMACOL A 125 se plní do ocelových sudů, splňujících požadavky Přípojku V RID/ADR, v množství 170 kg. Obaly jsou vratné, pokud odběratel zajistí, aby jejich vnitřek byl suchý a čistý.

Skladování a přeprava:
UMACOL A 125 se skladuje v souladu s ČSN 65 0201 v původních, dobře uzavřených obalech, v čistých suchých a dobře větratelných skladech.
UMACOL A 125 se přepravuje v uzavřených obalech, krytými dopravními prostředky. Pro účely dopravy je UMACOL A 125 zařazen podle RID a ADR jako látka třídy 3, číslice 5b; číslo a pojmenování 1133 Lepidla; Kemlerovo č. 33/1133. Při jeho dopravě musí být dodrženy všechny podmínky předepsané pro tuto třídu.

Ochrana zdraví:
UMACOL A 125 může ohrozit zdraví při nadýchání par a styku s pokožkou a sliznicemi. Inhalace par má narkotický a dráždivý účinek, který se projevuje hlavně na dýchacích cestách. Lehká otrava se projevuje nevolností, pocitem omámení, sníženou pozorností, bolestmi hlavy a únavou. Při delším styku s pokožkou vyvolává její podráždění.
Technickými opatřeními (hermetizace, místní odsávání, ventilace apod.) je nutno dosáhnout minimalizace kontaktu UMACOLu A 125 s pokožkou a očima. Tam, kde toho nelze dosáhnout je nutné používat osobní ochranné pomůcky (keprový oděv, ochranná obuv, čepice, protichemické brýle či štít, gumové rukavice, popř. maska s filtrem proti organickým parám).
Během práce s UMACOLem A 125 nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny.

Klasifikace a označení dle zákona č. 356/2003 Sb.:
R: 11-40
S: 16-23-24/25-33-36/37
Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý
               „Xn“ - Zdraví škodlivý

 

Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .
Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.


Copyright © 2012 Vášprostor.cz | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS