Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Chemie
Pryskyřice, barvy, rozpouštědla

UMAFLOR® P

 
Dvousložkový metakrylátový povrchový lak na polymerbeton
Norma jakosti: PD 01 – 003 - 01
 

Charakteristika
UMAFLOR® P je roztokem akrylátového polymeru ve směsi reaktivních rozpouštědel a speciálních přísad. Je to středně viskózní, modrofialová kapalina charakteristického akrylátového zápachu. Vytvrzuje se přídavkem dibenzoylperoxidu při normální teplotě. Slouží k finální úpravě povrchu polymerbetonové podlahy UMAFLOR®. .

Použití:
UMAFLOR® P se používá  jako povrchový lak, pečetící polymerbetonovou vrstvu. UMAFLOR® P vyplní dutiny v povrchovém reliéfu, čímž zvýší jeho pevnost, odolnost vůči chemikáliím i proti zašpinění a zlepší jeho omyvatelnost.
Na dekorativní podklady se používá UMAFLOR® P čirý. Při lakování jednobarevných podlah se UMAFLOR® P zbarví pomocí pigmentů, pigmentových směsí či past. Doporučuje se používat anorganické pigmenty. Vhodnost použití daného typu barvicí přísady je třeba předem ověřit. Pro celkový vzhled podlahy je vhodné nanášet UMAFLOR® P ve více slabých vrstvách.
Spotřeba UMAFLORu® P se podle povrchové struktury podlahy pohybuje kolem 300 – 800 g/m2.

Informativní vlastnosti:

Vlastnosti UMAFLORu® PN vytvrzeného

Hustota (23°C) 1,17 g.cm-3 ČSN 64 0111
Tvrdost (Shore D) 80 ČSN EN ISO 868
Tepelná odolnost (Vicat) 95°C ČSN EN ISO 306
Pevnot v tahu 30 MPa ČSN EN ISO 527
Protažení 2 – 3 % ČSN EN ISO 527
Nasákavost vodou (23°C; 1 den) 0,3 % ČSN EN ISO 62
Nasákavost vodou (100°C; 1 hod) 0,7 % ČSN EN ISO 62


Informace o zpracování
UMAFLOR® P se nanáší v několika (2-3) slabých vrstvách na vytvrzený polymerbeton. Při normální teplotě zreaguje vrstva UMAFLORu® P během 30 minut. Optimální teplota zpracování je 15 – 25°C. UMAFLOR® P lze zpracovávat i při nízkých teplotách. K tomu je nutné zvýšit dávku iniciátoru podle následující tabulky. Při teplotách pod 0°C se navíc přidává urychlující složka.
POZOR!!! Urychlující složka se nesmí dostat do přímého kontaktu s iniciátorem. Při zpracování UMAFLORu® P pod bodem mrazu se do pryskyřice nejdříve řádně zamíchá urychlující složka (1-2minuty), teprve potom se dávkuje iniciátor.
Pokud se provádí lakování podlahy zbarveným UMAFLORem® P, rozmíchá se nejprve barvicí prostředek v UMAFLORu® P, a teprve potom se dávkuje iniciátor. Pigmenty či pigmentové preparáty, u nichž výrobce nedeklaruje vhodnost použití pro dvousložkové akrylátové systémy, je nutné předem odzkoušet.

Postup
Před použitím se UMAFLOR® P v  přepravním obalu řádně promíchá. Do pracovní nádoby se odváží či odměří požadované množství UMAFLORu® P a za míchání se přidá iniciátor. (Interox BP-50-FT, Lucidol CH 50 X) Obě složky se 2 minuty intenzivně mísí (spirálové míchadlo), aby se prášek iniciátoru rozpustil. Delší setrvání iniciovaného UMAFLORu® P v nádobě může mít při normální teplotě za následek zvyšování jeho viskozity a zhoršení zpracovatelnosti.
Prodloužení doby rozpouštění až na 5 minut je naopak vhodné pro nastartování vytvrzovací reakce při teplotách pod bodem mrazu.
Pryskyřice se rozlije na podklad a pomocí válečku, odolného vůči působení organických rozpouštědel, se rovnoměrně nanese slabá vrstva. Během několika minut se na povrchu reagujícího UMAFLORu® P vysadí ochranná parafínová vrstva.Parafín brání odpařování monomeru z vrstvy a zvyšuje kvalitu vytvrzení UMAFLORu® P. Proto je třeba se vyvarovat přejíždění již několik minut reagující vrstvy válečkem. Při stržení parafínového filmu hrozí nebezpečí, že v daném místě UMAFLOR® P nezreaguje.
Po vytvrzení prvního nátěru se stejným způsobem nanese další.
Během lakování UMAFLORem® P je třeba zajistit v prostoru cirkulaci vzduchu pomocí ventilátorů s nevýbušným provedením.


Dávkování iniciační složky

Teplota okolí [°C] Konc. Iniciátoru [%] Doba vytvrzení [min.]
25 až 30 2 25 – 35
15 až 25 3 25 – 40
10 až 15 4 40– 50
5 až 10 5 50 – 70
0 až 5 6 50 – 70
-5 až 0 * 7 50 – 75
-10 až -5 * 8 60 - 90

Poznámka: U teplotních rozmezí označených hvězdičkou (*)se počítá s přídavkem 0,5% urychlovače.

Požárně technické charakteristiky

Název Norma Hodnota
bod vzplanutí ČSN EN 57 2,5 °C
bod hoření ČSN 65 6212 16 °C
třída nebezpečnosti ČSN 65 0201 I
teplota vznícení ČSN 33 0371 410 °C
teplotní třída ČSN 33 0371 T2

Balení:
UMAFLOR® P se plní do ocelových sudů v množství 200 kg.  

Skladování a přeprava:
UMAFLOR® P se skladuje při teplotě 10oC až 25oC v krytých skladech s ventilací v nevýbušném provedení. Dlouhodobé skladování při vysokých teplotách může způsobit zkrácení doby skladovatelnosti produktu. UMAFLOR® P nesmí být dlouhodobě skladován při teplotách pod +5°C.
UMAFLOR® P nesmí být skladován společně s látkami oxidačními, redukčními, kyselinami a zásadami.
Přepravuje se krytými dopravními prostředky. Pro přepravu platí předpisy veřejného přepravce.
RID/ADR: 3/5b
Un - číslo: 1263

Ochrana zdraví:
Údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s penetrační pryskyřicí UMAFLOR® P jsou součástí PD 01 – 003 – 01 a pracovníci s ním musí být prokazatelně seznámeni. Zejména je zakázána jakákoli práce s otevřeným ohněm. Je nutné dodržovat základní pravidla hygieny a používat ochranné pracovní pomůcky. Reaktivní rozpouštědla, obsažená v UMAFLORu® P dráždí a odmašťují pokožku, jejich výpary dráždí sliznice dýchacích cest a působí narkoticky.

Klasifikace a označení dle zákona č. 157/1998 Sb.:
R: 11-20
S: 16-23-29-36/37
Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý
               „Xn“ - Zdraví škodlivý

 

Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .
Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.


Copyright © 2012 Vášprostor.cz | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS