Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Chemie
Pryskyřice, barvy, rozpouštědla

UMAFLOR® PN

 
Dvousložková metakrylátová penetrace na beton a asfalt
Norma jakosti: PD 01 – 001 - 01
 

Charakteristika
UMAFLOR® PN je roztokem akrylátového polymeru ve směsi reaktivních rozpouštědel a speciálních přísad. Je to středně viskózní, čirá až mírně zakalená kapalina slabě nažloutlé barvy a charakteristického akrylátového zápachu. Vytvrzuje se přídavkem dibenzoylperoxidu při normální teplotě. Cílem použití UMAFLORu® PN je uzavřít póry a mikrotrhliny v podkladu, vyztužit jeho povrchovou vrstvu a vytvořit pojivý můstek mezi podkladovým materiálem a následující polymerbetonovou vrstvou.

Použití:
UMAFLOR® PN se používá jako penetrační pryskyřice na suchý, očištěný a zdrsněný betonový nebo asfaltový podklad, zbavený nesoudržných částí. Optimální teplota zpracování UMAFLORu® PN je 15 až 25°C. Použitím vhodné koncentrace iniciační složky lze UMAFLOR® PN vytvrdit i při teplotě – 20°C. Spotřeba penetrační pryskyřice UMAFLOR® PN závisí na porezitě a savosti podkladu, pohybuje se v rozmezí 200 – 500 g/m2.

Informativní vlastnosti:

Vlastnosti UMAFLORu® PN vytvrzeného

Hustota (23°C) 1,14 g.cm-3 ČSN 64 0111
Tvrdost (Shore D) 70 ČSN EN ISO 868
Tepelná odolnost (Vicat) 64°C ČSN EN ISO 306
Pevnot v tahu 15 - 20 MPa ČSN EN ISO 527
Protažení 2 – 3 % ČSN EN ISO 527
Nasákavost vodou (23°C; 1 den) 0,3 % ČSN EN ISO 62
Nasákavost vodou (100°C; 1 hod) 0,7 % ČSN EN ISO 62

Informace o zpracování

Před nanesením UMAFLOR® PN se podklad upraví. Způsob a intenzita úpravy podkladu závisí na jeho stavu. Betonový podklad lze upravit frézováním, otryskáním pískem nebo kovovými kuličkami nebo pomocí rotujících ocelových kartáčů. Nový beton není nutné zvlášť upravovat, musí však být čistý a dobře vyschlý (max. 4% vlhkosti), nesmí být kletovaný - v opačném případě je nutné otryskání
Očištění asfaltobetonového podkladu se provádí např. proudem páry. Ocelové plochy se otryskávají pískem.
Postup
Před použitím se UMAFLOR® PN v  přepravním obalu řádně promíchá. Do nádoby se odváží či odměří požadované množství UMAFLORu® PN a přidá se 2% hm. (3% obj.) iniciátoru (např. Interox BP-50-FT, Lucidol CH 50 X). Pokud se pracuje při nízkých teplotách (kolem 0°C), zvýší se dávka iniciátoru podle následující tabulky. Obě složky se 2 minuty intenzivně mísí (spirálové míchadlo), aby se iniciační složka rozpustila. Pryskyřice se rozlije na podklad a pomocí válečků se rozestře. Delší setrvání iniciované pryskyřice v nádobě může mít za následek zvyšování její viskozity a zhoršení penetračních schopností.
Penetrování podkladu se provádí pomocí válečků odolných vůči organickým rozpouštědlům. Přitom je nutné dbát na to, aby byla pryskyřice nanášena rovnoměrně a aby byl z pórů podkladu vytěsněn vzduch. Během několika minut se na povrchu reagujícího UMAFLORu® PN vysadí ochranná parafínová vrstva. Parafín brání odpařování monomeru z vrstvy a zvyšuje kvalitu vytvrzení. Proto je třeba vyvarovat se přejíždění již několik minut reagující vrstvy válečkem. Při stržení parafínového filmu hrozí nebezpečí, že v daném místě UMAFLOR® PN nezreaguje.
Místa, kde došlo ke vsáknutí veškerého UMAFLORu® PN do betonu, musí být penetrována znovu. Vrstva UMAFLORu® PN se hned po nanesení řídce posype pískem (o zrnitosti ca. 0,3 - 1,5mm, podle tloušťky následné vrstvy). Písek se ukotví v penetrační vrstvě, zvýší její drsnost a soudržnost s polymerbetonem.
V prostorech je třeba zajistit cirkulaci vzduchu pomocí ventilátorů s nevýbušným provedením.

Dávkování iniciační složky

Teplota okolí [°C] Konc. Iniciátoru [%] Doba vytvrzení [min.]
20 až 30 2 25 – 35
10 až 20 3 40 – 50
5 až 10 4 45 – 60
0 až 5 5 50 – 70
-5 až 0 6 60 – 80
-10 až -5 7 60 - 90

Požárně technické charakteristiky

Název Norma Hodnota
bod vzplanutí ČSN EN 57 1 °C
bod hoření ČSN 65 6212 14 °C
třída nebezpečnosti ČSN 65 0201 I
teplota vznícení ČSN 33 0371 415 °C
teplotní třída ČSN 33 0371 T2

Balení:
UMAFLOR® PN se plní do ocelových sudů v množství 200 kg. 

Skladování a přeprava:
UMAFLOR® PN se skladuje při teplotě 10oC až 25oC v krytých skladech s ventilací v nevýbušném provedení. Dlouhodobé skladování při vysokých teplotách může způsobit zkrácení doby skladovatelnosti produktu. UMAFLOR® PN nesmí být dlouhodobě skladován při teplotách pod +5°C.
Přepravuje se krytými dopravními prostředky. Pro přepravu platí předpisy veřejného přepravce.
RID/ADR: 3/5b
Un - číslo: 1263

Ochrana zdraví:
Údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s penetrační pryskyřicí UMAFLOR® PN jsou součástí PD 01 – 001 - 01 a pracovníci s ním musí být prokazatelně seznámeni. Zejména je zakázána jakákoli práce s otevřeným ohněm. Je nutné dodržovat základní pravidla hygieny a používat ochranné pracovní pomůcky. Reaktivní rozpouštědla, obsažená v UMAFLORu® PN dráždí a odmašťují pokožku, jejich výpary dráždí sliznice dýchacích cest a působí narkoticky.

Klasifikace a označení dle zákona č. 157/1998 Sb.:
R: 11-20
S: 16-23-29-36/37
Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý
               „Xn“ - Zdraví škodlivý

 

Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .
Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.


Copyright © 2012 Vášprostor.cz | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS