Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Chemie
Pryskyřice, barvy, rozpouštědla

UMAFLOR® V

 
Dvousložkové metakrylátové elastifikované pojivo pro přípravu polymerbetonových podlahových vrstev
Norma jakosti: PD 01 – 002 - 01
 

Charakteristika
UMAFLOR® V je roztokem akrylátového polymeru ve směsi reaktivních rozpouštědel a speciálních přísad. Je to středně viskózní, modrofialová kapalina charakteristického akrylátového zápachu. Vytvrzuje se přídavkem dibenzoylperoxidu při normální teplotě. UMAFLOR® V poskytuje polymerbetony s vysokou pevností a dobrou pružností.

Použití:
UMAFLOR® V  slouží jako reaktivní pojivo pro přípravu litých podlahových polymerbetonových vrstev. Vzhledem k nízké viskozitě jej lze naplnit vysokým podílem písku – až 85%. Spotřeba UMAFLORu® V závisí na tloušťce připravované vrstvy a na granulometrii použitých plniv. Mechanické vlastnosti polymerbetonu jsou ovlivňovány hlavně koncentrací plniva, velikostí a tvarem jeho zrn. S rostoucím obsahem plniv roste mechanická pevnost, tepelná i chemická odolnost polymerbetonu (PB), klesá jeho pružnost.
UMAFLOR® V se vytvrzuje přídavkem dibenzoylperoxidu. Doba zreagování činí za normální teploty asi 45 min. Zreagování PB se projevuje růstem teploty vrstvy, za normálních podmínek až na 40-50°C. Za 2 hod. po vytvrzení má polymerbeton 80 – 90% své konečné mechanické pevnosti.
Optimální teplota zpracování UMAFLOR® V je 15 až 25°C. Použitím vhodné koncentrace iniciační složky lze UMAFLOR® V vytvrdit i při teplotě – 20°C.

Informativní vlastnosti:

Vlastnosti UMAFLORu® V vytvrzeného ve 4mm vrstvě

Hustota (23°C) 1,11 - 1,12 g.cm-3 ČSN 64 0111
Tvrdost (Shore D) 54°C ČSN EN ISO 868
Tepelná odolnost (Vicat) 52°C ČSN EN ISO 306
Pevnot v tahu 15 - 20 MPa ČSN EN ISO 527
Protažení při přetržení 7 – 10 % ČSN EN ISO 527
Nasákavost vodou (23°C; 1 den) 0,3 % ČSN EN ISO 62

Příklady složení a vlastností polymerbetonů

Složení Směs č. 1 Směs č. 2 Směs č. 3 Směs č. 4
Umaflor V 40% 23% 18% 15%
Mletý písek (0 – 0,2mm) 60% 26% 16% 17%
Písek (0,2 – 0,6mm) - 51% 29% 15%
Písek (0,6 – 1,2 mm) - - 37% 15%
Písek (1 – 2 mm) - - - 38%
         
Doba vytvrzení (3% inic.;20°C) 30 min. 42 min. 40 min. 33 min.
Spotřeba Umafloru V na 1m2 0,7kg/1mm 1,3kg/3mm 1,8kg/5mm 3,2kg/10mm
Spotřeba PB směsi na 1 m2 1,7kg/1mm 5,7kg/3mm 10kg/5mm 21kg/10mm

Vlastnosti vytvrzeného polymerbetonu

Složení Směs č. 1 Směs č. 2 Směs č. 3 Směs č. 4
Hustota 1,65 g/cm3 1,9 g/cm3 2,0 g/cm3 2,1 g/cm3
Pevnost v tlaku 43 MPa 59 MPa 60 MPa 73 MPa
Pevnost v ohybu 34 MPa 32 MPa 28 MPa 27 MPa
E modul (z ohybu) 3000 MPa 6300 MPa 8500 MPa 10200 MPa
Pevnost v tahu 22 MPa 17 MPa 9 MPa 7 MPa
Tvarová stálost za tepla (Vicat) 54°C 63°C 67°C 81°C

Informace o zpracování
K přípravě polymerbetonu z UMAFLORu® V se nejčastěji používají křemenné písky. Veškeré suroviny musí být sušené (max. 0,5% vlhkosti). Z hlediska pevnosti PB je výhodné, když je plnivo složeno z více velikostních frakcí. Vzájemný poměr frakcí se navolí tak, aby menší zrna plniva co nejvíce vyplňovala mezery mezi většími. Vedle zvýšení hodnot mechanických vlastností se tak sníží spotřeba pryskyřice. Obecně platí, že průměr největších zrn plniva nemá přesahovat 1/3 tloušťky PB vrstvy. Obsah jemných složek (0 – 0,2mm) má činit 20 – 25%.
Složení polymerbetonu je nutné naformulovat tak, aby v něm nezůstala dutá místa zaplněná vzduchem. To by vedlo ke snížení pevnostních vlastností i k problémům s vytvrzením polymerbetonu.

Příprava polymerbetonové vrstvy
1) stěrková vrstva
Před použitím se UMAFLOR® V v  přepravním obalu řádně promíchá. UMAFLOR® V se odměří nebo odváží (1 litr je ca. 1 kg) do kovové nebo plastové (PP, PE, PVC) nádoby a za míchání se přidá potřebné množství iniciační složky. Rozpouští se 1 min. pomocí spirálového či pásováho míchadla. Poté se za stálého míchání přisypávají písky tak rychle, aby se stačily smáčet pryskyřicí. Po nadávkování písků se směs mísí ještě ca.1 minutu. Potom se směs vysype na podklad penetrovaný UMAFLORem® PN, urovná se a povrch se uhladí.Následně je podlaha po vytvrzení uzavřena UMAFLORem P
Nářadí, používané při zpracování (hladítka, lžíce, stěrky, urovnávací latě apod.) je kovové, aby odolalo rozpouštěcím účinkům nevytvrzeného UMAFLORu® V.

2) nivelační vrstva
UMAFLOR V se smíchá v poměru 1:1 se směsí jemného granulovaného písku a s předepsaným množstvím iniciátoru.Promíchaná směs se rozleje na podlahu napenetrovanou UMAFLORem PN , rozhrne se zubovou stěrkou a následně odvzdušní jehlovým válcem.Tato směs může být dle potřeby probarvená vhodným pigmentem, nebo posypaná chipsy, popř. zasypaná barveným křemičitým pískem.Po vytvrzení je takto zhotovená podlaha uzavřena UMAFLORem P.
Množství připravované PB směsi se volí tak, aby ji bylo možné zpracovat během 5 až 10 minut.
K očištění nářadí během pokládky podlahy se používá metylmetakrylát. Použití běžných rozpouštědel je možné až k závěrečnému čištění nářadí po ukončení práce.
V prostorech pokládky PB je třeba zajistit cirkulaci vzduchu pomocí ventilátorů v nevýbušném provedení.
Pokud se PB pokládá při nízké teplotě, zvyšuje se dávka iniciátoru podle níže uvedené tabulky. Aby se urychlilo nastartování vytvrzovací reakce, lze při teplotách pod 0°C prodloužit dobu rozpouštění iniciátoru až na 5 minut.

Dávkování iniciační složky k UMAFLORu® V
Koncentrace iniciátoru se vztahuje pouze na hmotnost UMAFLORu® V

Teplota okolí [°C] Konc. Iniciátoru [%] Doba vytvrzení [min.]
25 až 30 2 35 – 45
15 až 25 3 40 – 50
10 až 15 4 45 – 60
5 až 10 5 50 – 70
0 až 5 6,5 70 - 90
-5 až 0 8 80 – 100
-10 až -5 10 90 - 120

Požárně technické charakteristiky

Název Norma Hodnota
bod vzplanutí ČSN EN 57 1°C
bod hoření ČSN 65 6212 14 °C
třída nebezpečnosti ČSN 65 0201 I
teplota vznícení ČSN 33 0371 415 °C
teplotní třída ČSN 33 0371 T2

Balení:
UMAFLOR® V se plní do ocelových sudů v množství 200 kg.

Skladování a přeprava:
UMAFLOR® V se skladuje při teplotě 10oC až 25oC v krytých skladech s ventilací v nevýbušném provedení. Dlouhodobé skladování při vysokých teplotách může způsobit zkrácení doby skladovatelnosti produktu. UMAFLOR® V nesmí být dlouhodobě skladován při teplotách pod +5°C. UMAFLOR® V se skladuje odděleně od látek oxidační, redukční, kyselé a bazické povahy.
Přepravuje se krytými dopravními prostředky. Pro přepravu platí předpisy veřejného přepravce.
RID/ADR: 3/5b
Un - číslo: 1263

Ochrana zdraví:
Údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s penetrační pryskyřicí UMAFLOR® V jsou součástí PD 01 – 002 - 01 a pracovníci s ním musí být prokazatelně seznámeni. Zejména je zakázána jakákoli práce s otevřeným ohněm. Je nutné dodržovat základní pravidla hygieny a používat ochranné pracovní pomůcky. Reaktivní rozpouštědla, obsažená v UMAFLORu® PN dráždí a odmašťují pokožku, jejich výpary dráždí sliznice dýchacích cest a působí narkoticky.

Klasifikace a označení dle zákona č. 157/1998 Sb.:
R: 11-20
S: 16-23-29-36/37
Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý
               „Xn“ - Zdraví škodlivý

 

Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .
Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.


Copyright © 2012 Vášprostor.cz | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS