Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Chemie
Pryskyřice, barvy, rozpouštědla

UMAFLOR VN

 
Dvousložkové metakrylátové pojivo se zvýšenou smáčivostí plniv, pro přípravu tenkých polymerbetonových podlahových vrstev
Norma jakosti: PND 104/2002
 

Charakteristika:
UMAFLOR VN je roztokem akrylového polymeru ve směsi reaktivních rozpouštědel a speciálních přísad. Je to středně viskózní, modrofialová kapalina charakteristického akrylátového zápachu. Vytvrzuje se přídavkem dibenzoylperoxidu při normální teplotě. UMAFLOR VN poskytuje polymerbetony s vysokou pevností a dobrou pružností.

Použití:
UMAFLOR VN slouží jako reaktivní pojivo pro přípravu litých tenkých podlahových polymerbetonových vrstev. Vzhledem k dobrému smáčení a nízké viskozitě jej lze plnit jemným materiálem (pískem), takže se dá aplikovat ve slabých vrstvách. Spotřeba UMAFLORu VN činí pro 2mm vrstvu asi 1kg/m2 . Mechanické vlastnosti polymerbetonu jsou ovlivňovány hlavně koncentrací plniva, velikostí a jeho zrn. S rostoucím obsahem plniv roste mechanická pevnost, tepelná i chemická odolnost polymerbetonu (PB), klesá jeho pružnost.
UMAFLOR VN se vytvrzuje přídavkem dibenzoylperoxidu. Doba zreagování činí za normální teploty asi 40 min. Zreagování PB se projevuje růstem teploty vrstvy, za normálních podmínek až na 40-50°C. Za 2 hod. po vytvrzení má polymerbeton 80 – 90% své konečné mechanické pevnosti.
Optimální teplota zpracování UMAFLOR VN je 15 až 25°C. Použitím vhodné koncentrace iniciační složky lze UMAFLOR VN vytvrdit i při teplotě – 20°C.

Vlastnosti podle PND:

Viskozita (Brookfield, 23o C) 50 - 80 mPa.s ČSN ISO 2555
Reaktivita (23oC, 2% BP50; 67% plniva) 30 - 50 min PND 104/2002
Plošná hmotnost (samorozliv) max. 0,5g . cm-2 PND 104/2002

Informativní vlastnosti:
Typické vlastnosti UMAFLORu VN

Vzhled Světle modrá, středně viskózní kapalina
Hustota (23°C) 0,97 g.cm-3 ČSN 64 0111
Viskozita (23°C) 50 – 80 mPa.s ČSN ISO 2555
Výtoková doba (23°C; 4mm) 18 – 25 s ČSN 67 3013 (z 8.1. 1980)
Reaktivita (2mm vrstva, 67% písku) 35 – 45 min. PND 104/2002
Plošná hmotnost (samorozliv) 0,4 – 0,45 g.cm-2 PND 104/2002
Bod vzplanutí 11°C ČSN EN 57
Skladovatelnost min. 6 měsíců (v temnu, suchu, chladu)

Příklad složení a vlastností polymerbetonu z Umafloru VN
Složení

Umaflor VN 1 hm.d.
Mletý písek (0 – 0,2mm) 1 hm.d.
Drcený písek (0,2 – 0,6mm) 1 hm.d.
   
Doba vytvrzení (2% inic.;20°C) 40 min.
Spotřeba Umafloru VN na 1m2 (1,5 až 2mm vrstva) 0,9 – 1,25 kg
Spotřeba PB směsi na 1 m2(1,5 až 2mm vrstva) 2,8 – 3,7 kg

Vlastnosti vytvrzeného polymerbetonu

Hustota 1,8 g/cm3
Pevnost v tlaku 65 MPa
Pevnost v ohybu 21 MPa
E modul (z ohybu) 7000 MPa
Pevnost v tahu 7 MPa
Protažení při přetržení 2 %

Informace o zpracování
K přípravě polymerbetonu z UMAFLORu VN se nejčastěji používají mleté a drcené křemenné písky. Veškeré suroviny musí být sušené (max. 0,5% vlhkosti). Z hlediska pevnosti PB je výhodné, když směs obsahuje min. 25% jemného plniva (mletý písek). Zrnitost největších částic plniv nemá překročit 1/3 celkové tloušťky polymerbetonové vrstvy.
Pryskyřice UMAFLORu VN obsahuje látky, zvyšující jeho adhezi k anorganickým plnivům.

Příprava polymerbetonové vrstvy
UMAFLOR VN se odměří nebo odváží (1 litr je ca. 1 kg) do kovové nebo plastové (PP, PE, PVC) nádoby a za stálého míchání se přisypávají písky tak rychle, aby se stačily smáčet pryskyřicí (ca.1-2min.). Potom se rozpustí iniciační složka (ca.1 min.).
Tekutá směs se vylije na rovný podklad penetrovaný UMAFLORem PN a rovnoměrně se rozrovná. Závěrečná nivelizace povrchu se provádí pomocí válečku s hroty.
Nářadí, používané při zpracování je z materiálu, který odolává rozpouštěcím účinkům nevytvrzeného UMAFLORu VN.
Množství připravované PB směsi se volí tak, aby ji bylo možné zpracovat během 5 až 10 minut.
K očištění nářadí během pokládky podlahy se používá metylmetakrylát. Použití běžných rozpouštědel je možné až k závěrečnému čištění nářadí po ukončení práce.
V prostorech pokládky PB je třeba zajistit cirkulaci vzduchu pomocí ventilátorů v nevýbušném provedení.
Pokud se PB pokládá při nízké teplotě, zvyšuje se dávka iniciátoru podle níže uvedené tabulky. Aby se urychlilo nastartování vytvrzovací reakce, lze při teplotách pod 0°C prodloužit dobu rozpouštění iniciátoru až na 5 minut.

Dávkování iniciační složky k UMAFLORu VN
Koncentrace iniciátoru se vztahuje pouze na hmotnost UMAFLORu VN

Teplota okolí [°C] Konc. iniciátoru [%] Doba vytvrzení [min.]
25 až 30 1,5 35 – 45
15 až 25 2 40 – 50
10 až 15 3 45 – 60
5 až 10 4 50 – 70
0 až 5 5,5 70 – 90
-5 až 0 7 80 – 100
-10 až -5 9 90 - 120

Požárně technické charakteristiky

Název Hodnota Norma
bod vzplanutí 1 °C ČSN EN 57
bod hoření 11 °C ČSN 65 6212
třída nebezpečnosti I ČSN 65 0201
teplota vznícení 415 °C ČSN 33 0371
teplotní třída T2 ČSN 33 0371

Balení:
UMAFLOR VN se plní do ocelových sudů v množství 200 kg.

Skladování a přeprava:
UMAFLOR VN se skladuje při teplotě 10oC až 25oC v krytých skladech s ventilací v nevýbušném provedení. Dlouhodobé skladování při vysokých teplotách může způsobit zkrácení doby skladovatelnosti produktu. UMAFLOR V nesmí být dlouhodobě skladován při teplotách pod +5°C. UMAFLOR V se skladuje odděleně od látek oxidační, redukční, kyselé a bazické povahy.
Přepravuje se krytými dopravními prostředky. Pro přepravu platí předpisy veřejného přepravce.
RID/ADR: 3/5b
Un - číslo: 1263

Ochrana zdraví:
Údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s UMAFLOR VN jsou součástí PND 104/2002 a pracovníci s ním musí být prokazatelně seznámeni. Zejména je zakázána jakákoli práce s otevřeným ohněm. Je nutné dodržovat základní pravidla hygieny a používat ochranné pracovní pomůcky. Reaktivní rozpouštědla, obsažená v UMAFLORu VN dráždí a odmašťují pokožku, jejich výpary dráždí sliznice dýchacích cest a působí narkoticky.

Klasifikace a označení dle zákona č. 157/1998 Sb.:
R: 11-36/37/38-43
S: 9-16-29-33-36/37
Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý
               „Xn“ - Zdraví škodlivý


Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .
Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.


Copyright © 2012 Vášprostor.cz | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS