Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Chemie
Pryskyřice, barvy, rozpouštědla

UMAFLOR VEX

 
Dvousložkové metakrylátové pojivo se zvýšenou smáčivostí plniv, pro přípravu tenkých polymerbetonových podlahových vrstev
Norma jakosti: PND 104/2002
 

Charakteristika:
UMAFLOR VEX je roztokem akrylového polymeru ve směsi reaktivních rozpouštědel a speciálních přísad. Je to středně viskózní, modrofialová kapalina charakteristického akrylátového zápachu. Vytvrzuje se přídavkem dibenzoylperoxidu při normální teplotě. UMAFLOR VEX poskytuje polymerbetony s vysokou pevností a dobrou pružností.

Použití:
UMAFLOR VEX slouží jako reaktivní pojivo pro přípravu litých tenkých podlahových polymerbetonových vrstev. Vzhledem k dobrému smáčení a nízké viskozitě jej lze plnit jemným materiálem (pískem), takže se dá aplikovat ve slabých vrstvách. Spotřeba UMAFLORu VEX činí pro 2mm vrstvu asi 1kg/m2 . Mechanické vlastnosti polymerbetonu jsou ovlivňovány hlavně koncentrací plniva, velikostí a jeho zrn. S rostoucím obsahem plniv roste mechanická pevnost, tepelná i chemická odolnost polymerbetonu (PB), klesá jeho pružnost.
UMAFLOR VEX se vytvrzuje přídavkem dibenzoylperoxidu. Doba zreagování činí za normální teploty asi 40 min. Zreagování PB se projevuje růstem teploty vrstvy, za normálních podmínek až na 40-50°C. Za 2 hod. po vytvrzení má polymerbeton 80 – 90% své konečné mechanické pevnosti.
Optimální teplota zpracování UMAFLOR VEX je 15 až 25°C. Použitím vhodné koncentrace iniciační složky lze UMAFLOR VEX vytvrdit i při teplotě – 20°C.


Vlastnosti podle PND
Viskozita (Brookfield, 23o C)
Reaktivita (23oC, 2% BP50; 67% plniva)
Plošná hmotnost (samorozliv)
50 - 80 mPa.s
30 - 50 min
max. 0,5g . cm-2
ČSN ISO 2555
PND 104/2002
PND 104/2002

Informativní vlastnosti:
Typické vlastnosti UMAFLORu VEX

Vzhled
Světle modrá, středně viskózní kapalina

Hustota (23°C) 0,97 g.cm-3 ČSN 64 0111
Viskozita (23°C) 50 – 80 mPa.s ČSN ISO 2555
Výtoková doba (23°C; 4mm) 18 – 25 s ČSN 67 3013 (z 8.1. 1980)
Reaktivita (2mm vrstva, 67% písku) 35 – 45 min. PND 104/2002
Plošná hmotnost (samorozliv) 0,4 – 0,45 g.cm-2 PND 104/2002
Bod vzplanutí 11°C ČSN EN 57

Skladovatelnost Min. 6 měsíců (v temnu, suchu a chladu)

Příklad složení a vlastností polymerbetonu z Umafloru VN

Složení  
Umaflor VN 1 hm.d.
Mletý písek (0 – 0,2mm) 1 hm.d.
Drcený písek (0,2 – 0,6mm) 1 hm.d.
   
Doba vytvrzení (2% inic.;20°C) 40 min.
Spotřeba Umafloru VEX na 1m2 (1,5 až 2mm vrstva) 0,9 – 1,25 kg
Spotřeba PB směsi na 1 m2(1,5 až 2mm vrstva) 2,8 – 3,7 kg

Vlastnosti vytvrzeného polymerbetonu

Hustota 1,8 g
Pevnost v tlaku 65 MPa
Pevnost v ohybu 21 MPa
E modul (z ohybu) 7000 MPa
Pevnost v tahu 7 MPa
Protažení při přetržení 2 %

Informace o zpracování
K přípravě polymerbetonu z UMAFLORu VEX se nejčastěji používají mleté a drcené křemenné písky. Veškeré suroviny musí být sušené (max. 0,5% vlhkosti). Z hlediska pevnosti PB je výhodné, když směs obsahuje min. 25% jemného plniva (mletý písek). Zrnitost největších částic plniv nemá překročit 1/3 celkové tloušťky polymerbetonové vrstvy.
Pryskyřice UMAFLORu VEX obsahuje látky, zvyšující jeho adhezi k anorganickým plnivům.

Příprava polymerbetonové vrstvy
UMAFLOR VEX se odměří nebo odváží (1 litr je ca. 1 kg) do kovové nebo plastové (PP, PE, PVC) nádoby a za stálého míchání se přisypávají písky tak rychle, aby se stačily smáčet pryskyřicí (ca.1-2min.). Potom se rozpustí iniciační složka (ca.1 min.).
Tekutá směs se vylije na rovný podklad penetrovaný UMAFLORem PN a rovnoměrně se rozrovná. Závěrečná nivelizace povrchu se provádí pomocí válečku s hroty.
Nářadí, používané při zpracování je z materiálu, který odolává rozpouštěcím účinkům nevytvrzeného UMAFLORu VEX.
Množství připravované PB směsi se volí tak, aby ji bylo možné zpracovat během 5 až 10 minut.
K očištění nářadí během pokládky podlahy se používá metylmetakrylát. Použití běžných rozpouštědel je možné až k závěrečnému čištění nářadí po ukončení práce.
V prostorech pokládky PB je třeba zajistit cirkulaci vzduchu pomocí ventilátorů v nevýbušném provedení.
Pokud se PB pokládá při nízké teplotě, zvyšuje se dávka iniciátoru podle níže uvedené tabulky. Aby se urychlilo nastartování vytvrzovací reakce, lze při teplotách pod 0°C prodloužit dobu rozpouštění iniciátoru až na 5 minut.

Dávkování iniciační složky k UMAFLORu VEX
Koncentrace iniciátoru se vztahuje pouze na hmotnost UMAFLORu VEX

Teplota okolí [°C] Konc. iniciátoru [%] Doba vytvrzení [min.]
25 až 30 1,5 35 – 45
15 až 25 2 40 – 50
10 až 15 3 45 – 60
5 až 10 4 50 – 70
0 až 5 5,5 70 – 90
-5 až 0 7 80 – 100
-10 až -5 9 90 - 120

Požárně technické charakteristiky

Název Norma Hodnota
bod vzplanutí ČSN EN 57 1 °C
bod hoření ČSN 65 6212 11 °C
třída nebezpečnosti ČSN 65 0201 I
teplota vznícení ČSN 33 0371 415 °C
teplotní třída ČSN 33 0371 T2

Balení:
UMAFLOR VEX se plní do ocelových sudů v množství 200 kg.

Skladování a přeprava:
UMAFLOR VEX se skladuje při teplotě 10oC až 25oC v krytých skladech s ventilací v nevýbušném provedení. Dlouhodobé skladování při vysokých teplotách může způsobit zkrácení doby skladovatelnosti produktu. UMAFLOR V nesmí být dlouhodobě skladován při teplotách pod +5°C. UMAFLOR V se skladuje odděleně od látek oxidační, redukční, kyselé a bazické povahy.
Přepravuje se krytými dopravními prostředky. Pro přepravu platí předpisy veřejného přepravce.
RID/ADR: 3/5b
Un - číslo: 1263

Ochrana zdraví:
Údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s UMAFLOR VEX jsou součástí PND 104/2002 a pracovníci s ním musí být prokazatelně seznámeni. Zejména je zakázána jakákoli práce s otevřeným ohněm. Je nutné dodržovat základní pravidla hygieny a používat ochranné pracovní pomůcky. Reaktivní rozpouštědla, obsažená v UMAFLORu VEX dráždí a odmašťují pokožku, jejich výpary dráždí sliznice dýchacích cest a působí narkoticky.
 

Klasifikace a označení dle zákona č. 157/1998 Sb.:
R: 11-36/37/38-43
S: 9-16-29-33-36/37
Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý
               „Xn“ - Zdraví škodlivý

Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .
Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.

UMAflor VEX izolační materiál mostních staveb

 
Dvousložkové metakrylátové vysoce elastifikované pojivo pro přípravu hydroizolačníchizolačních vrstev a úpravu povrchů mostních staveb
Norma jakosti: PND 105/2003
 

Charakteristika
UMAFLOR VEX je roztokem akrylového polymeru ve směsi reaktivních rozpouštědel a speciálních přísad. Je to středně viskózní, modrofialová kapalina charakteristického akrylátového zápachu. Vytvrzuje se přídavkem dibenzoylperoxidu při normální teplotě. UMAFLOR VEX poskytuje polymerbetony a zalévací hmoty s dobrou pevností a vysokou pružností.

Výhody materiálu:

mechanická odolnost
  velkou předností materiálu je jeho vysoká pevnost a průtažnost a tím je zabezpečena dokonalá nepropustnost vrstvy. chemická odolnost
  odlný vůči působení vody i chemických rozmražovacích prostředků
rychlost pokládky
  v závislosti na stavu podkladu a členitosti prostoru je možné zrealizovat pokládku až 500 m2 za den přičemž plné zatížení materiálu je možné již po 60 minutách po skončení prací, kdy je materiál plně vytvrzen. Proto dochází k minimálním výlukám v provozu.
možnost vytvoření protismykového povrchu
vodotěsnost a odolnost proti olejům
bezespárovost

snadné napojení na prvky mostního příslušenství ( odvodňovače, mostní závěry, římsy, odvodňovací prvky)
rychlost dodatečných úprav a oprav

  v případě nutných oprav ze stavebních nebo provozních důvodů , popř. z důvodu provedení dodatečných oprav , je výhodou materiálu Umaflor rychlost vytvrzení a toho důvodu provedení úprav probíhá bez přerušení provozu
garance a reference
certifikáty

certifikát č. 1610/Z/212/2008 (CSI Zlín)
Stavební technické osvědčení č. STO – 08 – 2251/Z (CSI Zlín)

Použití:
UMAFLOR VEX  slouží jako reaktivní pojivo pro přípravu litých hydroizolačních vrstev a úpravu povrchů mostovek. Spotřeba UMAFLORu VEX závisí na tloušťce připravované vrstvy a na granulometrii použitých plniv.
Tento materiál je vhodný na místa, kde se kladou velké požadavky na mechanickou a chemickou odolnost, rychlost pokládání, okamžitou zatížitelnost.
Umaflor VEX lze položit na všechny typy podkladu ( beton, asfalt, ocel, dlažba apod.) s patřičnými úpravami podloží před pokládkou – tryskáním, broušením, frézováním. Tyto úpravy odpadají u nového vyzrálého a neznečištěného podkladu.
U takových podkladů nejsou potřebné žádné větší přípravné práce (oprava výtluků, vyrovnávky apod.) a tudíž výsledná cena za položení lité izolace se pohybuje na nejnižší hranici. V opačném případě vznikají vícenáklady za zvýšenou spotřebu materiálu / výtluky, spáry, nerovnosti /.
K přípravě lité hydroizolační hmoty se používá Umaflor VEX naplněný sušeným tříděným křemenným pískem.
UMAFLOR VEX se vytvrzuje přídavkem dibenzoylperoxidu. Doba zreagování činí za normální teploty asi 45 min. Zreagování izolační vrstvy se projevuje růstem její teploty, za normálních podmínek až na 40-50°C. Optimální teplota zpracování UMAFLOR VEX je 15 až 25°C. Použitím vhodné koncentrace iniciační složky lze UMAFLOR VEX vytvrdit i při teplotě pod 0°C.

Vlastnosti Umafloru VEX

Vzhled modrofialová viskózní kapalina
Viskozita (Brookfield, 23°C) 0,4 – 0,8 Pa.s ČSN ISO 2555
Doba vytvrzení (23°C, 3% BP50,75% písku) 30 - 60 min PND 105/2003
Výtoková doba (ISO 6mm, 23°C) 30 - 50 s  
Skladovatelnost min. 6 měsíců (v temnu, suchu, chladu)

Vlastnosti vytvrzeného UMAFLORu VEX plněného křemenným pískem 0 až 2mm ( 1 : 2 )

Nepropustnost pro vodu vodotěsné při 60 kPa ČSN EN 1928/B
Nasákavost 0,25 % ČSN EN ISO 62
Odolnost proti protrhávání 390 N ČSN EN 12310-1
Statické přemostění trhlin 2 mm ČSN 73 6242/E
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek po 50 cyklech bez porušení ČSN 73 1326/B
Ohebnost na trnu 20 mm, (+20°C; +4°C) bez porušení ČSN 50 3602 čl. 34
Pevnost v tahu 2,7 MPa ČSN EN ISO 527-1,2
Tažnost 11 % ČSN EN ISO 527-1,2
Pevnost v tahu (50mm) 480 N ČSN EN 12311-1
Tažnost 10 % ČSN EN 12311-1
Přídržnost k podkladu nad 2 MPa ČSN 73 2577

Informace o zpracování
Izolační vrstva z Umafloru VEX se provádí na asfaltový či betonový podklad penetrovaný Umaflorem PN a přesypaný asi 0,5 kg křemenného písku 0,6 až 1,2mm. Tloušťka izolační vrstvy se pohybuje kolem 6 až 8 mm.
Postup přípravy penetrační vrstvy je uveden v informačním listu Umafloru PN.

Příprava polymerbetonové vrstvy
UMAFLOR VEX se odměří nebo odváží (1 litr je ca. 1 kg) do kovové nebo plastové (PP, PE, PVC) nádoby a za míchání se přidá potřebné množství iniciační složky. Rozpouští se 1 min. pomocí spirálového či pásováho míchadla. Při nízké okolní teplotě se doba rozpouštění podle potřeby prodlouží.
Poté se za stálého míchání přisypávají písky tak rychle, aby se stačily smáčet pryskyřicí. Směs se vylije na podklad penetrovaný UMAFLORem PN, urovná se a povrch se uhladí. K přípravě 4mm vrstvy je potřeba 7kg směsi na 1m2 .
Pro docílení vyšší drsnosti lze povrch přesypat pískem.
Nářadí, používané při zpracování (hladítka, lžíce, stěrky, urovnávací latě apod.) je kovové, aby odolalo rozpouštěcím účinkům nevytvrzeného UMAFLORu VEX.
Množství připravované PB směsi se volí tak, aby ji bylo možné zpracovat během 5 až 10 minut.
K očištění nářadí během pokládky podlahy se používá metylmetakrylát. Použití běžných rozpouštědel je možné až k závěrečnému čištění nářadí po ukončení práce.

Pokud se PB pokládá při nízké teplotě, zvyšuje se dávka iniciátoru podle níže uvedené tabulky. Aby se urychlilo nastartování vytvrzovací reakce, lze při teplotách pod 0°C prodloužit dobu rozpouštění iniciátoru až na 5 minut.

Dávkování iniciační složky k UMAFLORu VEX
Koncentrace iniciátoru se vztahuje pouze na hmotnost UMAFLORu VEX

Teplota okolí [°C] Konc. iniciátoru [%]
25 až 30 2
15 až 25 3
10 až 15 4
5 až 10 5
0 až 5 6,5
-5 až 0 8
-10 až -5 10

Balení:
UMAFLOR VEX se plní do ocelových sudů v množství 200 kg.

Skladování a přeprava:
UMAFLOR VEX se skladuje při teplotě 10oC až 25oC v krytých skladech s ventilací v nevýbušném provedení. Dlouhodobé skladování při vysokých teplotách může způsobit zkrácení doby skladovatelnosti produktu. UMAFLOR VEX nesmí být dlouhodobě skladován při teplotách pod +5°C. UMAFLOR VEX se skladuje odděleně od látek oxidační, redukční, kyselé a bazické povahy.
Přepravuje se krytými dopravními prostředky. Pro přepravu platí předpisy veřejného přepravce.
RID/ADR: 3/ F1
Un - číslo: 1263

Ochrana zdraví:
Údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s UMAFLOR VEX jsou součástí PND 100/2003. Zejména je zakázána jakákoli práce s otevřeným ohněm. Je nutné dodržovat základní pravidla hygieny a používat ochranné pracovní pomůcky. Reaktivní rozpouštědla, obsažená v UMAFLORu VEX dráždí a odmašťují pokožku, jejich výpary dráždí sliznice dýchacích cest a působí narkoticky.

Klasifikace a označení dle zákona č. 356/2003 a vyhlášky č. 232/2004 Sb.:
R: 11-20
S: 16-23-29-36/37
Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý
               „Xi“ - Dráždivý

Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .
Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.

UMAflor VEX plněný barvený

 
Dvousložková barvená metakrylátová elastická hmota pro přípravu brzdných pásů a úpravu povrchu komunikací
Norma jakosti: PND 105/2003
 

Charakteristika
UMAFLOR VEX plněný barvený je disperzí plniv a barviv ve vysoce elastickém dvousložkovém metakrylátovém pojivu. Je to viskózní hmota, která se vytvrzuje přídavkem dibenzoylperoxidu při normální teplotě. UMAFLOR VEX  plněný barvený vytváří na komunikaci povrchovou vrstvu s dobrou pevností a vysokou pružností.

Použití
Brzdné pásy, protismyková úprava ploch v exteriéru
Pro přípravu brzdných pásů na vozovce se používá Umaflor VEX plněný, červený v kombinaci s červeným minerálním posypem o zrnitosti 1 až 4mm. Pásy se zhotovují na vozovce zpravidla před přechodem pro chodce nebo přejezdem pro cyklisty s cílem zvýšit drsnost vozovky a tím zkrátit brzdnou dráhu vozidel.
Umaflor VEX plněný červený se nanáší v množství asi 3 kg na 1m2 a povrch se zasypává asi 3 kg červeného minerálního posypu na 1m2 .
Umanfor VEX plněný barvený lze použít ke zvýšení drsnosti a sjednocení vzhledu ploch v exteriéru (parkoviště, příjezdové komunikace, nákladové rampy apod.). Pro tyto účely se používají hmoty v různých barvách (černá, modrá, zelená, červenohnědá). Barevný minerální posyp je v zrnitosti 0,6 až 1,2mm (střední drsnost) nebo 1 až 4mm (vysoká drsnost).
Dávkování Umfloru Vex plněný barvený je při použití hrubšího posypu asi 3kg na 1m2 , u jemnějšího posypu 2 až 2,5kg na 1m2 .
Plocha ošetřená Umaflorem VEX plněný splňuje podmínky ČSN 73 6177 změna 2 kladených na povrch komunikací.

Barevná úprava ploch v exteriéru
Pro barevné odlišení exteriérových ploch bez požadavku na zvýšení drsnosti (stezky pro chodce, cyklisty apod.) se používá Umaflor VEX plněný barevný bez následného minerálního posypu. Spotřeba hmoty je závislá na struktuře podkladu, neměla by klesnout pod 3 kg na 1m 2 .

Vlastnosti Umafloru VEX plněný barvený

Vzhled viskózní tekoucí barevná hmota akrylátového zápachu
Viskozita (Brookfield, LV64, 6rpm, 23°C) max. 20 Pa.s ČSN ISO 2555
Doba vytvrzení (23°C, 3% BP50,75% písku) max. 50 min PND 136/2008
Měrná hmotnost (23°C) 1,6 g.cm-3  
Skladovatelnost min. 6 měsíců (v temnu, suchu, chladu)

Informace o zpracování
Brzdné pásy z Umafloru VEX plněný červený se nanášejí na asfaltovou nebo betonovou vozovku. Ta musí být předem zbavena vlhkosti, hrubých i jenmých nečistot a nesoudržných částí. Výtluky a hrubší nerovnosti je nutné předem vyrovnot pomocí penetrační pryskyřice Umaflor PN a vysprávkovou hmotou z Umafloru VEX a křemenných písků. Postupy jsou uvedeny v informačních listech obou výrobků.
Na připravené komunikaci se vymezí obvod budoucího brzdného pásu (lepicí páska, šablona).
Do přepravní nádoby s Umaflor VEX plněný červený se přidá množství iniciační složky, vyplývající z teploty vozovky a hmotnosti obsahu nádoby. Iniciátor se rozpouští 1 min. pomocí spirálového či pásového míchadla. Při nízké teplotě se doba rozpouštění podle potřeby prodlouží.
Ihned po rozpuštění se obsah nádoby vylije do vymezeného prostoru a pomocí široké stěrky se rovnoměrně roztáhne do plochy, odpovídající dávkování 3 kg na 1m2 . Potom se nanesená vrstva odvzdušní válečkem. Bezprostředně po urovnání první dávky se nainiciuje další nádoba tak, aby mezi zpracováním jednotlivých dávek byla minimální prodleva. S ručním posypem vrstvy červeným minerálem (1 až 4mm) se začne rovněž okamžitě po roztažení dávky do požadované plochy. Prodleva při vyšší teplotě vozovky může mít za následek horší ukotvení minerálu v plněném Umafloru VEX a snížení životnosti brzdného pásu. Minerál se na povrch Umafloru sype v mírném přebytku, dokud ho
vrstva nanesené hmoty přijímá.
Šablona či páska se z obvodu pokládaného pásu odstraní po 20 až 30 minutách, kdy vrstva začíná tuhnout a zachovává tvar. Asi po 45 – 60minutách je hmota vytvrzená a lze přikročit ke smetení přebytečného minerálu.
Po očištění vytvrzené vrstvy lze obnovit dopravní provoz přes brzdný pás.
K očištění nářadí během pokládky podlahy se používá metylmetakrylát. Použití běžných rozpouštědel je možné až k závěrečnému čištění nářadí po ukončení práce.

Stejným postupem se provádí příprava protismyková úprava ploch v exteriéru. Liší se pouze barvou Umafloru VEX plněného , popř. barvou a zrnitostí minerálního posypu.

Při barevné úpravě venkovních ploch bez požadavku na vyšší drsnost se neprovádí posyp barevným minerálem, jinak je postup stejný.

Dávkování iniciační složky k UMAFLORu VEX plněný barevný

Teplota okolí [°C] Konc. iniciátoru [%]
25 až 30 0,75
15 až 25 1
10 až 15 1,5
5 až 10 2
0 až 5 3
-5 až 0 4

Balení:
UMAFLOR VEX plněný se plní do ocelových obalů 10 – 30 lt.

Skladování a přeprava:
UMAFLOR VEX plněný se skladuje při teplotě 10oC až 25oC v krytých skladech s ventilací v nevýbušném provedení. Dlouhodobé skladování při vysokých teplotách může způsobit zkrácení doby skladovatelnosti produktu. UMAFLOR VEX nesmí být dlouhodobě skladován při teplotách pod +5°C. UMAFLOR VEX plněný se skladuje odděleně od látek oxidační, redukční, kyselé a bazické povahy.
Přepravuje se krytými dopravními prostředky. Pro přepravu platí předpisy veřejného přepravce.
RID/ADR: 3/ F1
Un - číslo: 1263

Ochrana zdraví:
Údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s UMAFLOR VEX plněný jsou součástí PND 105/2003. Zejména je zakázána jakákoli práce s otevřeným ohněm. Je nutné dodržovat základní pravidla hygieny a používat ochranné pracovní pomůcky. Reaktivní rozpouštědla, obsažená v UMAFLORu VEX plněný dráždí a odmašťují pokožku, jejich výpary dráždí sliznice dýchacích cest a působí narkoticky.

Klasifikace a označení dle zákona č. 356/2003 a vyhlášky č. 232/2004 Sb.:
R: 11-20
S: 16-23-29-36/37
Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý
               „Xi“ - Dráždivý


Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .
Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.
 


Copyright © 2012 Vášprostor.cz | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS