Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Chemie
Pryskyřice, barvy, rozpouštědla

Umanax IB

 
Akrylátová penetrace na gletovaný beton
 

Charakteristika:
UMANAXŽ IB je nízkoviskózní, čirý bezbarvý nebo nepatrně nažloutlý roztok akrylátové pryskyřice v organickém rozpouštědle. Používá se na povrchové ošetření betonových ploch. UMANAXŽ IB má výborné penetrační schopnosti a dobře vniká i do velmi úzkých pórů betonu. Proto jej lze s výhodou využít pro povrchovou úpravu gletovaného i klasického betonu.
UMANAXŽ IB není mísitelný s vodou.

Použití:
Po zaschnutí naneseného UMANAXu IB se v betonu i na jeho povrchu vytvoří vrstva akrylátové pryskyřice. Tato vrstva je pevně ukotvena v pórech ošetřeného betonu. Pryskyřice zvyšuje pevnost vrchní vrstvy betonu, působí jako izolace, zvyšuje odolnost betonu vůči běžným chemikáliím a vytváří bezprašný, snadno udržovatelný povrch. Vysoká odolnost pryskyřice vůči působení UV záření dovoluje její používání jak ve vnitřních prostorách, tak v exteriéru.
Dávkování UMANAXu IB závisí na savosti penetrovaného betonu, běžně se pohybuje v rozmezí 100 až 200 g/m2.

Vlastnosti podle PND

Vzhled Čirá, bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina
Viskozita (23°C; Brookfield) max. 5 mPa.s ČSN ISO 2555
Hustota (23°C) 0,86 až 0,89 g/cm3 ČSN 65 0342
Sušina 9,0 až 12,0 % ČSN 65 0346

Informativní vlastnosti

Výtoková doba z výtokového pohárku (25°C; 2mm) max. 55 s ČSN 67 3013 (z r. 1980)

Významné vlastnoti UMANAXu IB

zvyšuje pevnost povrchu betonu a odolnost vůči obrusu
izolační vlastnosti, krátkodobě odolný vůči běžným chemikáliím anorganického původu i některým organickým látkám
Vytváří bezprašný povrch, snadná údržba
lze aplikovat v den položení betonu

Informace o zpracování

Název Hodnota Norma
bod vzplanutí 29 °C ČSN EN 57
bod hoření 43 °C ČSN 65 6212
třída nebezpečnosti II ČSN 65 0201
teplota vznícení 465 °C ČSN 33 0371
teplotní třída T2 ČSN 33 0371

Balení:
UMANAX IB se plní do ocelových sudů 215 l, max. do objemu 200 l, případně do jiných vhodných obalů, max. do 95% jejich objemu.

Skladování a přeprava:
UMANAX IB se skladuje odděleně v těsně uzavřených obalech, chráněných před přímým slunečním zářením, v krytých suchých větratelných skladech při teplotách od –20 do + 30°C.
Přepravuje se krytými dopravními prostředky. Pro přepravu platí předpisy veřejného přepravce. Pro účely dopravy podle RID a ARD je přípravek zařazen jako látka tř. 3, číslice 31) písmeno c); Kemlerovo č. 30/UN 1268.

Ochrana zdraví:
UMANAX IB je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Na pracovištích platí zejména zákaz kouření, zakázána je jakákoli práce s otevřeným ohněm. Všechny objekty, kde se pracuje s UMANAXemŽ IB musí být vybaveny hasicím přístrojem. Doporučené jsou pěnové, práškové event. sněhové přístroje

UMANAX IB místně odmašťuje a dráždí pokožku. Místně dráždí i sliznice a oční spojivky. Jeho páry mají narkotický účinek. Při delší vysoké expozici mohou vznikat bolesti hlavy, malátnost a únava, někdy žaludeční nevolnost.
Pracovníci musí používat osobní ochranné pracovní prostředky – rukavice, keprový oděv, ochranné brýle).
Při práci je zakázáno jíst, pít, kouřit. Po skončení práce a před každým jídlem je nutno umýt pokožku teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

Klasifikace a označení dle zákona č. 157/1998 Sb.:
R: 10 –38 – 20/21
S: 25 – 36/37
Symbol: „Xn“ - Zdraví škodlivý


Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .


Copyright © 2012 Vášprostor.cz | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS