Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím
Chemie
Pryskyřice, barvy, rozpouštědla

Rozpouštědlo C 6000

 
ROZPOUŠTĚDLA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY TYP C 6000
Norma jakosti: PND 39-786-96
 

Charakteristika:
Rozpouštědlo C 6000 je směsí aromatických uhlovodíků, esterů a alkoholů. Je to čirá, nízkoviskózní kapalina s charakteristickým zápachem.

Použití:
Rozpouštědlo C 6000 se používá k ředění nátěrových hmot řady C 6000 a očištění nástrojů, popř. dalších předmětů, znečištěných těmito nátěrovými hmotami.

Vlastnosti podle PND

Vzhled čirá kapalina bez cizích nečistot ČSN 67 3011
Barva max. 6mgJ/100ml PND 39-786-96
Hustota 0,82 – 0,88 g/ml PND 39-786-96

Požárně technické cherakteristiky

Název Hodnota
bod vzplanutí 4,5 °C
bod hoření 14 °C
třída nebezpečnosti I
teplota vznícení 440 °C
teplotní třída T2

Rozpouštědlo C 6000 je hořlavinou I. třídy nebezpečnosti. Na pracovištích, kde se s ním manipuluje je nezbytné dodržovat příslušné bezpečnostně-technické a protipožární předpisy. Pro pracoviště platí zejména dodržování požárního řádu, zákaz kouření včetně zákazu donášení předmětů, jimiž je možno založit oheň. Platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm. K hašení se používají pěnové a sněhové hasicí přístroje

Balení:
Rozpouštědlo C 6000 se plní do ocelových sudů 200l, případně jiných vhodných obalů (kontejnery), max. do 95% jejich objemu.

Skladování a přeprava:
Rozpouštědlo C 6000 se skladuje v dobře uzavřených obalech, chráněný před přímým slunečním zářením v krytých, suchých skladech při teplotách –20°C až 30°C. Skladování se řídí ČSN 67 0811 v souladu s ČSN 65 0201.
Rozpouštědlo C 6000 se přepravuje v uzavřených obalech, krytými dopravními prostředky. Pro účely dopravy je Rozpouštědlo C 6000 zařazen podle RID a ADR jako látka třídy 3, číslice 5b; Kemlerovo č. 33/UN1263. Při jeho dopravě musí být dodrženy všechny podmínky předepsané pro tuto třídu.

Ochrana zdraví:
Při práci s Rozpouštědlem C 6000 musí být dodržována ČSN 65 0201. Páry se vzduchem tvoří výbušnou směs. Na pracovišti platí zejména zákaz kouření, zacházení s otevřeným ohněm.
Páry Rozpouštědla C 6000 mají narkotický a dráždivý účinek. Projevuje se bolestí hlavy, únavou, malátností, ospalostí a v krajním případě i bezvědomím. Ve formě kapaliny odmašťuje a dráždí pokožku a sliznice.
Technickými opatřeními (hermetizace, místní odsávání, ventilace apod.) je nutno dosáhnout minimalizace kontaktu Rozpouštědla C 6000 s pokožkou a očima. Tam, kde toho nelze dosáhnout je nutné používat osobní ochranné pomůcky (keprový oděv, ochranná obuv, čepice, protichemické brýle či štít, gumové rukavice, popř. maska s filtrem proti organickým parám).
Během práce s Rozpouštědlem C 6000 nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci je třeba podrážděnou pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem.

Klasifikace a označení dle zákona č. 157/1998 Sb.:
R: 11-40
S: 16-25-29-33
Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý
               „Xn“ - Zdraví škodlivý


Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající . Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel .
Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.


Copyright © 2012 Vášprostor.cz | Všechna práva vyhrazena | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS